Voľby do Európskeho parlamentu 2024


Informácie pre voliča
Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený
Oznámie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
Informácie pre voliča v rusínskom jazyku
Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený v rusínskom jazyku
Oznámie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu v rusínkom jazyku


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Delegovanie členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je v lehote najneskôr pondelok 9. apríla 2024 do 24.00 hodiny listinne (osobne v čase úradných hodín, poštou) alebo elektronicky.

email: obecmedvedie@gmail.com

Vydanie hlasovacieho preukazu

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 7.6.2024) počas úradných hodín obce.

V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 15 pracovných dní pred termínom volieb (t. j. najneskôr 20.5.2024), na adresu obce.

Elektornicky(e-mailom) na adresu obecmedvedie@gmail.com tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred termínom volieb (t. j. najneskôr 20.5.2024).

Prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr v posledný pracovný deň pred termínom volieb (t. j. najneskôr 7.6.2024).

Písomná alebo elektronická žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • adresu, na ktorú sa doručí hlasovací preukaz,

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.